Jouston sopimusehdot

 

YHTEISTYÖSOPIMUS

Tämä yhteistyösopimus on alla määriteltyjen sopijapuolten allekirjoittama.

Sopijapuolet ovat:

(1) Jouston verkkokauppa-asiakas (”Kumppani”)

(2) Aurajoki Nordic Oy, Y-tunnus 1998514-5, osoite PL 710, 20101 TURKU, Finland (”Aurajoki Nordic”)

Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kumppani haluaa edistää tuotteidensa myyntiä Aurajoki Nordicin Jousto –palvelulla. Kumppani ja Aurajoki Nordic ovat tämän sopimuksen mukaisesti sopineet Jousto -maksutavan käyttöönotosta Kumppanin verkko-kaupoissa. Tähän sopimukseen sovelletaan Jouston yleisiä sopimusehtoja 2018 (”Yleiset Sopimusehdot”), jotka ovat tämän sopimuksen liitteenä 1.

1. Sopimuksen tarkoitus

Tämä sopimus koskee Aurajoki Nordicin Jousto -palvelua Suomen markkinoilla ja määrittää molemmin-puoleiset ehdot, vastuut ja velvollisuudet palvelun käyttöön liittyen.

2. Jousto Jousto on rahoituspalvelu, jolla Aurajoki Nordic myöntää tämän sopimuksen mukaisesti Kumppanin verkkokaupan Asiakkaille kuluttajaluottoja verkkokaupan tuotteiden ja palveluiden ostamisen rahoittamiseksi (”Jousto”).

Jousto voidaan myöntää vain Asiakkaille joiden kotipaikka on Suomessa. Aurajoki Nordicin Jousto -lainanhakulomake integroidaan visuaalisesti ja toiminnallisesti Kumppanin verkko-palveluun. Asiakas hakee Joustoa Kumppanin verkkokauppapaikan kautta sen jälkeen, kun Asiakas on valinnut tuotteen verkkokauppapaikan ostoskoriin ja siirtynyt prosessissa kohtaan maksaminen.

Mikäli Aurajoki Nordic myöntää Asiakkaalle Jouston, Aurajoki Nordic ostaa Kumppanilta Kumppanin kauppahintasaatavan Asiakkaalta Yleisten Sopimusehtojen kohdan 2 mukaisesti. Aurajoki Nordic vastaa saatavien laskutuksesta ja perinnästä. Kumppanin ja Aurajoki Nordicin velvollisuudet

3. Palveluihin liittyvät Kumppanin velvollisuudet

a. Kumppanin tulee aktiivisesti esitellä ja markkinoida Joustoa verkkokauppapaikan asiakkaille. Jousto logoa tulee käyttää maksua koskevassa näkymässä.

Kumppanin on saatava Aurajoki Nordicin etukäteinen kirjallinen hyväksyntä kaikille Jouston markkinointitoimenpiteille. Osapuolet sopivat tarvittaessa erikseen millä tavoin Jousto -tunnuksia käytetään verkkokauppapaikan sivuilla.

b. Kumppanin tulee noudattaa Jouston markkinoinnissa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja suosituksia.

c. Jouston logoja tulee käyttää aina oikeassa muodossa.

4. Palveluihin liittyvät Aurajoki Nordicin velvollisuudet

a. Aurajoki Nordic sitoutuu myöntämään Asiakkaalle Jouston, mikäli Asiakas täyttää Aurajoki Nordicin kulloinkin voimassa olevat luotonmyöntökriteerit.

b. Aurajoki Nordic vastaa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti Joustoa koskevista luotto-selvityksistä, rahoituksesta, hallinnoinnista sekä asiakaspalvelusta.Aurajoki 

c. Aurajoki Nordic vastaa siitä, että Aurajoki Nordicin laatimat Jouston luottoehdot ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaiset.

d. Aurajoki Nordic vastaa siitä, että Aurajoki Nordicin Kumppanille mahdollisesti toimittamat Joustoon liittyvät markkinointimateriaalit ovat voimassa olevien lakien mukaisia.

e. Aurajoki Nordic vastaa Joustossa tapahtuvien muutosten tiedottamisesta sekä voimassa olevan materiaalin saatavuudesta Kumppanille.

5. Takaisinmaksu / tilitys

Aurajoki Nordic maksaa Saatavien kauppahinnan Kumppanille seuraavien ehtojen mukaisesti:

a. Aurajoki Nordic suorittaa ostamiaan saatavia koskevat maksut kerran viikossa. Maksu tapahtuu kerran viikossa siten, että edellisen viikon toimitetut kaupat tilitetään seuraavan viikon keski-viikkona. Esimerkiksi viikolla 1 toimitetut kaupat tilitetään viikon 2 keskiviikkona.

b. Aurajoki Nordic maksaa tilitykseen kohdistuvista viiveistä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

c. Aurajoki Nordic pidättää oikeuden olla tilittämättä saatavia Yleisten Ehtojen mukaisesti.

6. Palvelumaksut

a. Jouston käyttöönotosta tai käytöstä ei peritä palvelumaksuja.

b. Asiakkaan laskuihin lisätään asiakkaan maksettava laskutuslisä, jonka määrä on tätä sopimusta tehtäessä 4,90 euroa/lasku.

7. Jouston näkyvyys

Kumppani huolehtii siitä että Jousto on riittävästi esillä jotta asiakkaat tietävät jo ennen ostopäätöstä mahdollisuudesta maksaa laskulla ja osissa Joustolla.

8. Yleiset ehdot ja liitteet

Mikäli Aurajoki Nordicin ja Kumppanin välillä ei ole toisin sovittu, sovelletaan liitteessä 1 olevia Yleisiä sopimusehtoja.

9. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus astuu voimaan kun molemmat Sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi kirjallisesti irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin Sopijapuolelle.

LIITTEET

1. Yleiset sopimusehdot 2018

YLEISTÄ

Sopimus tarkoittaa sopijapuolten erikseen allekirjoittamaa sopimusta, josta nämä Yleiset sopimusehdot muodostavat osan (jäljempänä ja Sopimuksessa ”Sopimus”). Saatava/Saatavat tarkoittaa Kumppanin kauppahintasaatavia, jotka syntyvät Kumppanin myydessä tuotteita tai palveluja Asiakkaille, jotka ovat rahoittaneet hankinnan Aurajoki Nordic Oy:n myöntämällä Joustolla (jäljempänä ja Sopimuksessa ”Saatavat”).

Asiakas tarkoittaa kuluttajaa, joka on ostanut tuotteen tai palvelun Kumppanilta ja valinnut maksutavaksi Jouston (jäljempänä ja Sopimuksessa ”Asiakas”). Mikäli Sopimuksen ehtojen ja näiden Yleisten Sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti Sopimuksen ehtoja.

Tuotteisiin, tavaroihin ja palveluihin viitataan jäljempänä yhdessä ja erikseen sanalla ”Tuote”.

1. Sopimuksen voimaantulo

Sopimus astuu voimaan ja sitoo sopijapuolia, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

2. Saatavat ja takuu

Aurajoki Nordic Oy ostaa Sopimuksen mukaisin ehdoin Kumppanin Saatavat. Saatavien siirto toteutuu, kun Aurajoki Nordic Oy tilittää Saatavaa vastaavan summan Kumppanille. Aurajoki Nordic Oy pidättää oikeuden siirtää seuraavissa tapauksissa Saatavat takaisin Kumppanille:

a) Saatavat, jossa Asiakkaalla on oikeus palauttaa ostettu Tuote (myös sen lisäksi mitä etäkauppaa koskevista lain määräyksistä seuraa).

b) Saatavat, jotka koskevat Tuotteita, joita Kumppani ei ole toimittanut.

c) Saatavat, joiden osalta maksun eräpäivää ei ole annettu tai joiden eräpäivä on myöhemmin kuin mitä Sopimuksessa sopijapuolten välillä on sovittu.

d) Saatavat, joiden luovuttamiselle tai panttaamiselle on olemassa este.

e) Saatavat, joiden osalta Kumppani ei ole noudattanut hyvää markkinointitapaa.

f) Saatavat, joiden osalta Asiakkaalla on kuittausoikeus Kumppania koskevan saatavan perusteella, tai joiden loppusumman osalta Asiakkaalla on oikeus alennukseen tai muuhun vähennykseen ja ko. alennus tai vähennys ei käy ilmi Saatavasta.

g) Saatavat, joihin kohdistuu ehtoja, jotka ovat ristiriidassa Sopimuksen kanssa.

h) Saatavat, joiden osalta Kumppanin ja Asiakkaan välillä vallitsee perustellusta syystä riita tai erimielisyys, kuten riita tai erimielisyys ostetussa Tuotteessa olevasta virheestä.

i) Saatavat jossakin toisessa valuutassa kuin mitä Sopimuksessa on sovittu tai jotka koskevat Asiakasta toisessa maassa kuin mitä Sopimuksessa on sovittu.

j) Saatavat, jotka ovat ristiriidassa toimitusosoitteessa vallitsevan lainsäädännön kanssa.

k) Saatavat, jota koskevat kuluttajasopimusehdot ovat ristiriidassa kuluttajasopimuksia koskevan lainsäädännön kanssa.

3. Markkinointi ja Asiakkaalle tiedottaminen

Kumppani vastaa yksin siitä, että Kumppanin maksupalveluiden markkinointi vastaa voimassa olevan lainsäädännön ja kuluttajansuojalainsäädännön määräyksiä. Kumppanin tulee varustaa kaikki Saatavansa Aurajoki Nordic Oy:n ohjeiden mukaisella ilmoituksella Saatavien siirrosta Kumppanilta Aurajoki Nordic Oy:lle.

4. Vähennykset

Saatavan siirryttyä Aurajoki Nordic Oy:lle, Aurajoki Nordic Oy:n tulee sovitun maksuajan puitteissa maksaa Saatava vähennettynä saatavien määrällä, jotka Aurajoki Nordic Oy:llä on kumppanilta. Saatavan maksu tulee suorittaa Kumppanin määräämälle tilille.

Aurajoki Nordic Oy:llä on oikeus huomioida Tuotteiden palautukset seuraavan Kumppanille tulevan maksun/tilityksen vähennyksenä, tai, mikäli tällaisia ei ole seuraavaan tilityshetkeen mennessä, laskuttaa Aurajoki Nordic vähennykset Kumppanilta. Tarvittaessa Aurajoki Nordic Oy ryhtyy perintätoimenpiteisiin maksusaatavien velkomiseksi.

5. Saatavien takaisinsiirto

Aurajoki Nordic Oy:llä on oikeus siirtää Saatava takaisin Kumppanille, jos

(i) Asiakas perustellusta syystä - kuten ostetussa Tuotteessa olevasta virheestä - johtuen kiistää maksuvelvollisuutensa,

(ii) jos Saatava ei täytä Saatavan siirtoa koskevia kohdassa 2 määriteltyjä edellytyksiä,

(iii) jos Asiakas ei ole saanut tilattuja Tuotteita Aurajoki Nordic Oy:n käsityksen mukaan kohtuullisen ajan kuluessa siitä kun Kumppani on siirtänyt saatavan Aurajoki Nordic Oy:lle,

(iv) jos Kumppani laskutuksen yhteydessä tai muutoin on rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja tai

(v) jos Aurajoki Nordic Oy on suorittanut maksun Asiakkaalle kuluttajansuojalain kuluttaja-luottoja koskevien säännösten (KSL 7:39) perusteella.

(vi) Saatavan takaisinsiirron yhteydessä Aurajoki Nordic Oy:lle saattaa syntyä korko- ja muita tappioita, jotka Kumppani on velvollinen korvaamaan Aurajoki Nordic Oy:lle. Välttääkseen vastuun korko- ja muiden tappioiden osalta, Kumppanin tulee viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 45 päivän kuluessa Tuotteen kaupasta, kirjallisesti ilmoittaa Aurajoki Nordic Oy:lle Tuotteen palautuksesta.

6. Sopijapuolen velvollisuudet

Kumppani vastaa kaikilta osin siitä, että Tuotteiden myynti vastaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä, siitä huolimatta, että Saatava on siirretty Aurajoki Nordic Oy:lle. Kumppanin tulee käsitellä reklamaatiot ja palautukset asiallisesti ja viivytyksettä ja ilmoittaa näistä kirjallisesti viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 45 päivän kuluessa Tuotteen kaupasta Aurajoki Nordic Oy:lle.

Jos Kumppani ja Asiakas ovat sopineet palautuksesta tai hinnanalennuksesta, on tästä viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 45 päivän kuluessa Tuotteen kaupasta kirjallisesti ilmoitettava Aurajoki Nordic Oy:lle. Kumppanin tulee lähtökohtaisesti vähintään kerran päivässä tai sopimuksen mukaan toimittaa Aurajoki Nordic Oy Oy:lle sovitussa digitaalisessa muodossa kaikki palautuksia koskevat tiedot.

Tiedot katsotaan viivästyneiksi, jos ne on toimitettu yli 5 arkipäivää myöhemmin. Kumppanin vastuu korko- tai muista tappioista syntyy kuitenkin vasta, jos viivästyminen ylittää jakson 5 alakohdassa (vi) sovitun.

7. Saatavien muutokset – ilmoitusvelvollisuus

Sen jälkeen kun Saatava on siirretty Aurajoki Nordic Oy:lle, Kumppanilla ei ole oikeutta sopia Asiakkaan kanssa Saatavaa koskevista muutoksista, kuten maksuaikataulun myöntämisestä Asiakkaalle. Tuotteen palautus ja sen vaikutukset Saatavaan eivät ole tässä kohdassa tarkoitettuja Saatavaa koskevia muutoksia edellyttäen, että Kumppani on kirjallisesti ilmoittanut ko. palautuksesta Aurajoki Nordic Oy:lle viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 45 päivän kuluessa Tuotteen kaupasta. Jos Asiakas esittää Kumppanille tai Aurajoki Nordic Oy:lle väitteen, jolla Asiakas kiistää maksuvelvollisuutensa tai esittää muun väitteen, tulee sen sopijapuolen joka on vastaanottanut Asiakkaan väitteen välittömästi kirjallisesti ilmoittaa toiselle sopijapuolelle väitteestä.

8. Kumppanin tiedonantovelvollisuus

Kumppanin tulee tämän Sopimuksen voimassaoloaikana välittömästi kirjallisesti ilmoittaa Aurajoki Nordic Oy:lle Kumppania ja sen omistajia koskevista olosuhteista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa Kumppanin luottokelpoisuutta.

Mikäli Kumppanilla on tunnukset Jouston KauppiasExtranetiin, Kumppani vastaa kaikista toimenpiteistä, jotka toteutetaan käyttämällä Kumppanin käyttäjätunnusta. Kumppanin tulee myös ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@jousto.com toiminta-alaansa tai sen luonnetta koskevista muutoksista. Kumppanin tulee myös välittömästi ilmoittaa Aurajoki Nordic Oy:lle mahdollisesta osoitteen-muutoksesta.

9. Sopimuksen siirtäminen

Aurajoki Nordic Oy:llä on oikeus siirtää tästä Sopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle sellaisen liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa tämä Sopimus ja koko sitä koskeva liiketoiminta siirtyy kolmannelle.

10. Sopimusrikkomus

Aurajoki Nordic Oy:llä on oikeus välittömästi irtisanoa tai purkaa Sopimus jos

(a) Kumppani hakeutuu tai asetetaan konkurssiin, keskeyttää maksuliikenteensä, hakeutuu velka-saneeraukseen, asetetaan selvitystilaan tai muutoin todetaan maksukyvyttömäksi;

(b) Kumppani laiminlyö velvollisuutensa tämän Sopimuksen perusteella tai tällainen laiminlyönti on todennäköinen;

(c) Kumppani antaa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai salaa tietoja, joilla on merkitystä tämän Sopimuksen ja sopijapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta; tai

(d) käy ilmi, ettei Kumppani täytä Aurajoki Nordic Oy:n Kumppanin luottokelpoisuudelle asettamia vaatimuksia. Irtisanoessaan tai purkaessaan Sopimuksen tämän kohdan mukaan, Aurajoki Nordic Oy:llä on oikeus pidättyä Saatavien maksuista/tilityksistä sekä lopputilityksen suorittamisesta siihen asti, kunnes se on tarkistanut maksamattomien/tilittämättömien Saatavien, mahdollisesti takaisin siirrettävien Saatavien ja palautusten tilan ja myytyjen Tuotteiden palautusaika on mennyt umpeen.

Aurajoki Nordic Oy varaa lisäksi oikeuden sulkea tai estää Kumppanin pääsyn Aurajoki Nordic Oy:n järjestelmään sekä vaatia tietoja, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa onko Kumppani rikkonut Sopimuksen ehtoja tai näitä Yleisiä Sopimusehtoja. Purkaessaan tai irtisanoessaan Sopimuksen tämän kohdan mukaisesti Aurajoki Nordic Oy:llä on lisäksi oikeus palauttaa takaisin Kumppanille kaikki Saatavat, jotka ovat siirtyneet Aurajoki Nordic Oy:lle Sopimuksen voimassaoloaikana sen jälkeen kun Saatavista on vähennetty Aurajoki Nordic Oy:n palkkiot ja muut kulut.

Aurajoki Nordic Oy ei milloinkaan ole vastuussa Kumppanin mahdollisista laiminlyönneistä Asiakkaisiin nähden.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuksesta johtuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskus-kauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjenmukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettely järjestetään Helsingissä, Suomen kielellä.

12. Lainvalinta

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvia säännöksiä, jotka voisivat johtaa toisen maan lain soveltamiseen.

13. Salassapitovelvollisuus

Kumpikin sopijapuoli sitoutuu Sopimuksen voimassaoloaikana ja kaksi (2) vuotta sen päättymisen jälkeen olla paljastamatta sopijapuolten allekirjoittaman Sopimuksen tai Sopimuksen velvoittaman yhteistyön kautta saatuja luottamuksellisia tietoja kolmannelle osapuolelle sekä olemaan käyttämättä tällaisia tietoja muuta kuin tämän Sopimuksen mukaista tarkoitusta varten.

"Luottamuksellisilla tiedoilla" tarkoitetaan Sopimuksessa kaikkia tietoja huolimatta siitä, ovatko tiedot dokumentoituja vai ei, teknisiä, kaupallisia tai muunlaisia tietoja ja tietoja, jotka sopijapuoli erikseen mainitsee olevan luottamuksellisia tai, jotka voidaan kohtuuden nimissä olettaa olevan luottamuksellisia, poikkeuksena:

a) tiedot, jotka ovat yleisesti tiedossa tai, jotka tulevat yleiseen tietoon muuten kuin sopijapuolen tekemän sopimusrikkomuksen kautta, jossa sopijapuoli rikkoo tässä Sopimuksessa sovittuja ehtoja.

b) tiedot, jotka sopijapuoli voi todistaa tienneensä ennen toista sopijapuolta tai ennen tiedon syntymistä Sopimuksen kautta tehdyn yhteistyön puitteissa.

c) tiedot, jotka sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle noudatettavien lakien, tiedonantosopimuksen, oikeuden määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti tai

d) tiedot, jotka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta, ja joihin ei liity salassapitovelvollisuutta.

14. Force majeure ja vastuunrajoitus

Jos Aurajoki Nordic Oy:n kyky täyttää Sopimuksesta johtuvat velvollisuutensa estyy tai vaikeutuu sellaisten tapahtumien tai seikkojen johdosta, joihin Aurajoki Nordic Oy:n ei ole voinut varautua tai joita Aurajoki Nordic Oy ei ole voinut kontrolloida, kuten esimerkiksi salama, tulipalo, viranomaismääräysten muutos, viranomaisen väliintulo, lakko, tietoliikenne-, toimittaja-, tuotanto-, tai kuljetushäiriö, valuuttakurssimuutos tai luonnonkatastrofi, on Aurajoki Nordic Oy:llä oikeus lykätä tai täysin vapautua suorituksestaan ilman vahingonkorvausvelvollisuutta tai muita seuraamuksia.

Jos Sopimuksen täyttäminen jostakin edellä mainitusta syystä on oleellisesti estynyt ja este on kestänyt yli kaksi (2) kuukautta, on sopijapuolella oikeus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta kirjallisesti irtisanoa sopimus. Yllä oleva force majeure -lauseke ei vapauta Aurajoki Nordic Oy velvollisuudesta maksaa/tilittää Kumppanille sellaisia Saatavia, jotka näiden yleisten sopimusehtojen kohdassa 2 tarkoitetulla tavalla ovat siirtyneet Aurajoki Nordic Oy:lle.

Lauseke voi sen sijaan oikeuttaa esimerkiksi Saatavien maksun/tilityksen viivästymisen. Aurajoki Nordic Oy ei vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Aurajoki Nordic Oy:n vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu tämän Sopimuksen alla aina enintään viiteen (5) prosenttiin kuuden (6) kuukauden aikana tehdyistä tilityksistä.

15. Ilmoitukset

Sopimuksen irtisanomista koskeva ilmoitus tai muu ilmoitus on tehtävä kirjallisesti Sopimuksen kansilehdessä ilmoittamaan osoitteeseen tai sopijapuolen kirjallisesti ilmoittamaan toiseen osoitteeseen.

16. Sopimuksen muuttaminen

Aurajoki Nordic Oy:llä on oikeus tehdä muutoksia Sopimukseen ilmoittamalla muutoksista kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Jos Kumppani ei hyväksy muutosta, on Kumppanilla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään 30 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Kumppanin tulee tällöin irtisanoa Sopimus viimeistään 60 päivän kuluessa siitä, kun Kumppani on vastaanottanut tiedon Aurajoki Nordic Oy:n sopimusmuutoksesta.

17. Tunnukset

Kumppani sitoutuu Sopimuksen voimassaoloaikana käyttämään tunnusmerkkejä, ”painikkeita”, tai tavaramerkkejä (jäljempänä ”Tunnukset”) ainoastaan Aurajoki Nordic Oy:n sallimalla ja ohjeistamalla tavalla. Kumppani sitoutuu sopimuksen päätyttyä välittömästi poistamaan tunnukset ja olemaan käyttämättä niitä.