JOUSTO - KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

JOUSTO - YLEISET SOPIMUSEHDOT

Luotonantaja Aurajoki Nordic Oy, y-tunnus: 1998514-5, Kotipaikka: Turku, Postiosoite PL 710, 20101 Turku

Luotonsaaja Luonnollinen henkilö, joka hakee Luottoa Luotonantajalta tämän hyväksymällä ja esittämällä tavalla

1 Määritelmät

Näissä ehdoissa tarkoitetaan:

Luottosopimuksella a) Kuluttajaluottosopimusta b) Luoton yleisiä ehtoja, c) Luotonantajan luottopäätöstä, d) Luottohakemusta ja e) Luotosta laadittua vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -asiakirjaa. Kohdat a) - e) muodostavat yhdessä Luottosopimuksen.

Luotolla Luottosopimuksen mukaisesti Luotonantajan Luotonsaajalle antamaa tavaran tai palvelun (kulutushyödykkeen) ostamiseksi tarkoitettua hyödykesidonnaista luottoa, jonka kulloinenkin saldo ilmenee Luotonantajan Palvelusta sekä Luotonantajan lähettämästä laskusta. Luotonsaajalla ei ole oikeutta nostaa Luottoa rahana.

Veloituksellamaksutapahtumaa sekä muita veloituksia, mukaan lukien ostot, maksut, palkkiot, korot, verot ja kaikki muut summat, jotka Luotonsaaja on sitoutunut maksamaan Luotonantajalle tai joista Luotonsaaja on tämän Luottosopimuksen perusteella vastuussa.

Luoton maksulla Luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona.

Luottokustannuksilla Luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta Luotonsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien Luottoon liittyvien lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin. Valinnaiseen osamaksupalveluun kuuluva tilinhoitomaksu ei sisälly luottokustannuksiin.

Luotonhakijalla Luotonsaajaa, jonka Luoton myöntämistä tai epäämistä koskevaa päätöstä Luotonantaja ei ole vielä tehnyt.

Luottohakemuksellahakemusta, jolla Luotonhakija hakee luottoa Luotonantajalta.

Myyntiyhtiöllä Suomalaista tai ulkomaalaista yritystä, verkkokauppaa tai muuta tavaroita ja/tai palveluita myyvää tahoa, joka hyväksyy luoton maksuvälineenä.

Pankkitilillä Luotonsaajan nimissä olevaa suomalaisessa pankissa olevaa rahatiliä, jonka Luotonsaaja on ilmoittanut Luotonantajalle Luottohakemuksessa.

Pankkipäivällä viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Palvelulla Luotonantajan sähköistä online-tietojärjestelmää, jossa Luottoa hallinnoidaan ja jossa Luotonsaajalla on mahdollisuus asioida etäyhteyttä käyttäen. Palvelusta ilmenee Luoton kulloinenkin saldo.

2 Luoton myöntäminen ja käyttö

Luotto voidaan hakemuksesta myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, jolla on osoite Suomessa ja joka Luotonantajan suorittaman riittävän arvion mukaan kykenee todennäköisesti täyttämään Luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Luotonsaajan on rekisteröidyttävä Luotonantajan Palveluun ja tunnistauduttava Luotonantajan hyväksymällä tavalla.

Luotonsaaja ilmoittaa ymmärtävänsä, että Luotonantaja tekee lakisääteisen luottotietojen tarkastuksen ennen päätöstä luoton myöntämisestä noudattaen voimassa olevia tietosuojasäädöksiä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta. Luotonantaja tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset Luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden Luotonantaja määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa Luotonsaajan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, Luotonsaajan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, Luotonsaajan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun, tarkistaminen, edellä mainitun listan kuitenkaan rajoittamatta Luotonantajan oikeutta tarkistaa Luotonsaajan henkilöluottotietoja. Luotonsaaja hyväksyy, että Luotonantaja voi selvittää Luotonsaajan luottokelpoisuuden käyttämällä Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekistereitä ja/tai Instantor AB:n tai vastaavan palveluntuottajan tarjoaman palvelun avulla. Luotonsaaja kirjautuu Luottohakemusta tehdessään Instantor AB:n palveluun noudattaen Instantor AB:n sopimusehtoja. Luotonsaaja antaa suostumuksensa siihen, että Luotonantaja käyttää Luoton myöntämisessä hyväksi Instantor AB:lta saatua luottotietoarviota.

Luotonsaaja ilmoittaa antavansa Luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista Luotonsaajalle myönnetyistä luotoista Luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että Luotonantaja luovuttaa näitä Luotonsaajaa koskevia tietoja luotosta Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Näitä tietoja Luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Luotonantaja ilmoittaa Luottohakemuksen perusteella tehtävästä päätöksestä Luotonhakijalle sähköisesti. Luotonantajan hyväksymä Luottohakemus, Luotonantajan luottopäätös, Kuluttajaluottosopimus, Luoton yleiset ehdot ja Luotosta laadittu vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -asiakirja yhdessä muodostavat Luottosopimuksen Luotonsaajan ja Luotonantajan välille.

Myönnettävän Luoton määrä riippuu Myyntiyhtiöltä ostetun tavaran ja/tai palvelun hinnasta. Luotto ja siihen liittyvä koroton maksuaika on voimassa oletusarvoisesti 30 vuorokauden ajan ostoksen aktivoinnista. Luotonsaajalla on mahdollisuus jatkaa Luoton voimassaoloaikaa yli tämän ajan valitsemalla vapaaehtoisen osamaksupalvelun.

Luotonsaajan valitessa käyttöönsä osamaksupalvelun, luottoaika määräytyy Luotonsaajan maksamien suoritusten mukaisesti. Luotonsaajan suorittaman takaisinmaksuerän tulee olla vähintään 1 % alkuperäisestä luoton määrästä, mutta kuitenkin aina vähintään 9,90 EUR. Luotonantaja päättää Luoton myöntämisestä erikseen kunkin tavaran ja/tai palvelun osalta.

Luotonsaaja voi käyttää Luottoa Myyntiyhtiöltä hankkimiensa tavaroiden ja/tai palveluiden maksamiseen. Luotonantaja tilittää myönnetyn Luoton suoraan Myyntiyhtiölle Luotonsaajan ostamien tavaroiden ja/tai palveluiden maksamiseksi. Luotonantaja ei tilitä myönnettyä Luottoa Luotonsaajan pankkitilille. Luotonsaajalla ei ole oikeutta nostaa Luottoa rahana.

Mikäli Luotonsaaja ostaa tavaroita ja/tai palveluita Myyntiyhtiöltä maksamalla ostot Luotolla, Luotonsaaja on velvollinen selvittämään Myyntiyhtiön kyseisten hyödykkeiden ostamiseen ja kaupan peruuttamiseen soveltamat ehdot. Luotonsaaja vastaa Myyntiyhtiölle kustannuksista, jotka aiheutuvat ostetuista ja/tai tilatuista, mutta noutamatta tai käyttämättä jätetyistä hyödykkeistä Myyntiyhtiön ehtojen mukaisesti.

3 Osamaksupalvelu

Mikäli Luotonsaaja tahtoo ottaa luotollensa käyttöön osamaksupalvelun, aktivoidaan luoton hoitamiseen käytettävä tili. Kyseiselle tilille kirjataan esimerkiksi maksutapahtumat ja muut luottosuhteeseen liittyvät kustannukset. Luoton hoitamiseen käytettävää tiliä ei oletusarvoisesti aktivoida luottosuhteen alettua, vaan aktivoinnin edellytyksenä on Luotonsaajan kohdan 6. mukaisen tahdonilmaisun myötä käyttöönotettava osamaksupalvelu. Luoton hoitamiseen käytettävästä tilistä peritään maksuna 3,90 €/kk. Tämä maksu ei sisälly varsinaisiin kuluttajansuojalain mukaisiin luottokustannuksiin, vaan on osa erikseen käyttöönotettavaa osamaksupalvelua.

4 Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa Luottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa Luottohakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Luotonsaajalla tulee olla postiosoite ja kotikunta Suomessa. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että Luotonsaajan antama puhelinnumero on oikea ja Luotonsaajan käytössä.

Luotonsaajan on annettava Luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat Luotonantajalle luottosuhteen kannalta tarpeellisia.

Luotonsaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa Luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa Luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

Luotonantajalla on väärinkäytöstilanteessa oikeus välittömästi siirtää kyseiseen Luottohakemukseen liittyvät tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle.

5 Luottotietojen ja maksukyvyn tarkistaminen Luottosopimuksen aikana

Luotonantajalla on oikeus tarkistaa Luotonsaajan luottokelpoisuus ja/tai pyytää tietoja Luotonsaajalta luottokelpoisuuden tarkistamiseksi Luottosopimuksen voimassaoloaikana. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus on määritelty tarkemmin kohdissa 2. ”Luoton myöntäminen ja käyttö” sekä 3. ”Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus”.

6 Luoton takaisinmaksu

Luotonantaja lähettää ostoksen jälkeen laskun Luotonsaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen, paitsi siinä tapauksessa, että Luotonsaaja on valinnut laskun toimittamisen jossain muussa muodossa kuin sähköpostitse. Laskusta käy ilmi Luoton määrä ja eräpäivä, johon mennessä Luotonsaajan tulee maksaa laskussa mainittu kokonaissumma Luoton takaisinmaksamiseksi korottoman maksuajan puitteissa. Luottoa koskevan laskun eräpäivä on 30 vuorokauden kuluttua ostoksen aktivoinnista.

Luotonsaaja voi ostoksen yhteydessä hyväksyttyjen sopimusehtojen mukaisesti valita käyttöönsä korollisen osamaksupalvelun joko (i) ilmoittamalla tästä Luotonantajalle tai (ii) maksamalla osasuorituksen Laskun mukaisin tiedoin. Tällöin luotonsaaja hyväksyy, että hänen valitsemaansa osamaksupalveluun sisältyy kohdassa [3]. tarkemmin määritellyt kustannukset. Tässä tapauksessa Luotonantaja lähettää jatkossa kuukausittain kuukausilaskun vastaavin yhteystiedoin, kuin ostoksen jälkeen lähetettävän ensimmäisen laskun (ellei Luotonsaaja ole tehnyt osoite- tai laskutustietoihinsa muutosta). Kuukausilaskusta käy ilmi velan määrä, kertynyt lainakorko ja mahdolliset muut maksut valittujen luottoehtojen mukaisesti. Kuukausilaskulla ilmoitetaan se summa, joka Luotonsaajan tulee maksaa luoton takaisinmaksamiseksi. Kaikkien luoton lyhennysten (osasuoritus mukaan lukien) tulee olla vähintään 1 % ostoksen summasta, mutta kuitenkin aina vähintään 9,90 euroa.

Luotonsaaja täyttää Luottosopimuksen mukaisen maksusitoumuksensa vain maksamalla Luotonantajalle, eikä hän voi vaikuttaa maksuvelvollisuuteen sopimalla asiasta jälkikäteen Myyntiyhtiöltä kanssa. Siinä tapauksessa, että Luotonsaaja tekee reklamaation tai hänellä on muita korvausvaatimuksia tuotteesta tai palvelusta, jonka ostoon Luotonantaja on myöntänyt Luoton, Luotonsaajaa pyydetään ottamaan yhteyttä ensisijaisesti suoraan Myyntiyhtiöön.

7 Luoton hakeminen

Luoton hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella tai muulla Luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä luottoehdot hakeakseen Luottoa. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti ja tarkistaa Luotonhakijan tiedot asiaankuuluvista rekistereistä. Luotonantajalla on oikeus tallentaa Luotonhakijan ip-osoite.

Luotonhakijan on ennen ensimmäisen Luoton hakemista rekisteröidyttävä Luotonantajan Palveluun ja rekisteröitymisen yhteydessä tehtävä vahva sähköinen tunnistautuminen, kuten tunnistauduttava verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa (Nordea, Danske Bank, Osuuspankki, Tapiola, Ålandsbanken tai Handelsbanken) tai mobiilivarmenteella sekä hyväksyttävä Luottosopimus ja muut Luotonantajan edellyttämät ehdot.

Luotonhakijan ollessa Luotonantajan vanha asiakas, voi Luotonhakija tunnistautua palveluun myös täyttämällä lainahakemukseen tarvittavat tiedot ja vastaanottamalllla luontonmyöntöpalvelusta itselleen kertakäyttökoodin, jolla voi tunnistautua.

Luotonantaja vastaanottaa ja käsittelee luottoa koskevia hakemuksia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

8 Luoton käyttäminen

Luotonsaaja voi käyttää Luottoa maksaakseen Myyntiyhtiöstä ostamiaan tavaroita ja palveluita, ellei tästä Luottosopimuksesta ilmene muuta. Luotonantaja tilittää myönnetyn Luoton suoraan Myyntiyhtiölle Luotonsaajan ostamien tavaroiden ja/tai palveluiden maksamiseksi. Luotonantaja ei tilitä myönnettyä Luottoa Luotonsaajan pankkitilille. Luotonsaajalla ei ole oikeutta nostaa Luottoa rahana.

Mikäli Luotonsaaja palauttaa Luotolla maksamiaan tavaroita tai palveluita Myyntiyhtiölle, palautuu kauppahinta Luotonantajalle. Myyntiyhtiön tekemä palautus vähennetään Luotonsaajan maksettavaksi tulevasta määrästä. Mikäli Luotonsaaja on maksanut Luoton koko määrän Luotonantajalle, palauttaa Myyntiyhtiö kyseistä palautusta vastaavan summan Luotonsaajan ilmoittamalle Pankkitilille.

Luotonsaaja ei saa käyttää Luottoa ostaakseen mitään jälleenmyyntitarkoituksessa.

9 Reklamaatiot

Myyntiyhtiö, joka toimittaa Luotolla maksetut tavarat tai palvelut, vastaa Luotonsaajalle tavaran tai palvelun virheistä lainsäädännön mukaisesti. Reklamaatio tulee sen vuoksi osoittaa ensisijaisesti Myyntiyhtiölle, ei Luotonantajalle. Luotonantajan vastuu rajoittuu voimassa olevan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen, jonka mukaan Luotonsaaja voi kohdistaa kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 39 §:n 1 momentin mukaiset toimenpiteet myös Luotonantajaa kohtaan. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan Luotonsaajalle enempää kuin on saanut tältä maksuina. Luotonsaajan on osoitettava virheen tai puutteen olemassaolo.

10 Luoton korko ja kulut

Luotto on koroton oletusarvoisella 30 vuorokauden maksuajalla ostoksen aktivoinnista lukien. Luottoon sisältyvästä 30 vuorokauden maksuajan laskusta veloitetaan 0-5 euron laskutuslisä. Mikäli Luotonsaaja kuitenkin ottaa käyttöönsä vapaaehtoisen osamaksupalvelun, laskutuslisä hyvitetään Luotonsaajalle. Laskutuslisää ei veloiteta osamaksupalvelun käyttöönoton jälkeen. Osamaksupalvelua käytettäessä laskutuslisä ei näin ollen tule Luotonsaajan kustannukseksi.

Mikäli Luotonsaaja valitsee maksutavaksi osamaksun (ks. kohta 6 ’Luoton takaisinmaksu ’) Luoton nimelliskorko on 19,90 prosenttia vuodessa. Korkoa lasketaan osamaksupalvelun aktivoinnista alkaen ja tämän jälkeen keskimääräiselle luottosaldolle kuukausittain. Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 360.

Osamaksupalvelua käytettäessä luoton nimelliskorko on 19,90 % ja todellinen vuosikorko 21,82 %. Luoton hoitamiseen käytettävästä tilistä peritään maksuna 3,90 €/kk. Tämä maksu ei sisälly varsinaisiin kuluttajansuojalain mukaisiin luottokustannuksiin, vaan on osa erikseen käyttöönotettavaa osamaksupalvelua. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mainittu tilinhoitomaksu eivätkä mahdollisista Luottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvat kustannukset.

11 Luotonsaajan oikeus maksaa Luotto ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on oikeus maksaa Luotonantajalle ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko Luotto. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää Luotonsaajan velkapääomaa, eikä se vapauta tulevien kuukausierien suorittamisesta. Luotonantaja päättää suorituksen kohdentamisesta. Luotonsaajan on pyydettävä maksutiedot luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun Luotonantajan asiakaspalvelusta.

12 Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä Luottosopimus ilmoittamalla siitä Luotonantajalle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin Luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla kaikki Luottoa koskevat kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot. Peruuttamisoikeus koskee vain tätä Luottosopimusta, ei tapahtumia, joissa Luotonsaaja on käyttänyt Luottoa ennen peruuttamisoikeuden päättymistä. Tämä peruuttamisoikeus ei koske Luotolla ostetun tavaran ja/tai palvelun kauppaa.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot: Luotonsaajan nimi ja henkilötunnus, ilmoitus peruuttamisesta, paikka ja päiväys.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena Luoton koron ajalta, jonka Luotto on ollut Luotonsaajan käytössä.

Peruuttamisilmoitukset lähetetään postitse osoitteeseen: Aurajoki Nordic Oy, Peruuttamisilmoitus, PL 710, 20101 Turku tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@jousto.com

13 Luoton erityiset erääntymisperusteet

13.1 Maksun laiminlyönti

Mikäli Luotonantajan saatava Luotonsaajalta on viivästynyt vähintään yhden (1) kuukauden ja on edelleen suorittamatta, Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Luotto korkoineen ja muine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos Luotonsaajalle on aiemmin huomautettu Luoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta.

Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta Luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava Luotonantajalle viivytyksettä.

13.2 Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Mikäli Luotonsaaja on antanut Luotonantajalle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka Luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Luotto korkoineen ja muine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu Luotonsaajalle, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu.

Luotto erääntyy Luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos Luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin taikka tuomioistuin on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Mikäli Luotonantaja ei, huolimatta jonkun kohdassa 12.1 tai 12.2 eräännyttämisperusteen olemassaolosta, vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei Luotonantaja luovu eräännyttämisperusteesta Luotonsaajaan nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

14 Viivästyskorko

Jos Luottoa tai sen maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään.

Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin Luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun Luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos Luottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

15 Maksun laiminlyönnin seurauksista

Jos Luotonsaaja laiminlyö Luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, Luotonantajalla on oikeus luoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää Luotto takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perintätoimenpiteisiin ja ilmoittaa Luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa Luotonsaaja.

16 Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa Luoton maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli Luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun Luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

17 Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Luotonantajan Luotonsaajalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty Luotonsaajalle tämän viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

18 Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa Luottosopimuksen ehtoja. Luotonantaja ilmoittaa ehtojen muutoksesta Luotonsaajalle sähköpostitse, kirjeitse tai muutoin pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamana ajankohtana kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei Luotonsaaja ilmoita kirjallisesti Luotonantajalle, ettei hän hyväksy muutosta. Mikäli Luotonsaaja ei hyväksy Luottosopimuksen ehtojen muutosta, on hänellä ja Luotonantajalla oikeus irtisanoa Luottosopimus päättymään luoton sopimusehtojen kohdan 14 mukaisesti. Luotonantaja ei peri kuluja irtisanomisesta.

Luotonantajalla on oikeus muuttaa Luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla muutoksista Luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää Luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajan katsotaan hyväksyneen Luotonantajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei Luotonsaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä kirjallisesti ilmoita Luotonantajalle vastustavansa niitä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan siltä osin kun kyse on Luotonantajalle tulevista kertaluonteisista maksuista, jotka eivät perustu Luottosopimukseen. Kyse on esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, maksuohjelman muuttamisesta koskevasta palkkiosta.

19 Muut ehdot

Luotonantaja ei vastaa siitä, että Luotonsaaja ei voi käyttää myönnettyä Luottoa joko Luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Luotonsaaja vastaa siitä, että Luotonsaajan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän Luottosopimuksen ehtojen noudattamisen.

Luotonantaja ei myöskään vastaa:

  • Luotonsaajan Luotolla ostamien tavaroiden ja palveluiden laadusta, ominaisuuksista ja toimituksesta, mukaan lukien riitatapaukset, jotka liittyvät Myyntiyhtiön toimittamaan ja Luotolla maksettuun tuotteeseen tai palveluun, ellei vastuu johdu kuluttajansuojalaista,
  • Palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta,
  • Mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja,
  • Palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä tai
  • Vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa.

Luotonantaja voi siirtää Luotonsaajalle myönnettyyn Luottoon perustuvan saatavansa kolmannelle osapuolelle tai pantata saatavansa milloin tahansa ilman Luotonsaajan suostumusta. Luotto on henkilökohtainen, eikä Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää Luottoa kolmannelle osapuolelle.

Näillä luottoa koskevilla yleisillä ehdoilla ei ole rajoitettu kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaisesti kuuluvia oikeuksia.

Luotonantajalla on oikeus lähettää markkinointitarkoituksessa teksti- ja sähköpostiviestejä Luotonsaajalle, mikäli Luotonsaaja on antanut tähän suostumuksensa. Luotonsaaja voi antaa edellä mainitun suostumuksensa riippumatta siitä, hyväksyykö Luotonantaja Luottohakemuksen.

20 Tietosuoja

Aurajoki Nordic Oy suojaa henkilökohtaista yksityisyyttäsi ja käsittelee kaikki henkilötietosi turvallisella tavalla. Jotta voisimme tarjota mahdollisimman toimivaa ja hyvää palvelua sekä täyttää lakisääteiset velvollisuutemme, meidän on kerättävä joitain tietoja sinusta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien niiden luovuttamisesta muille tahoille, on osoitteessa www.jousto.com.

21 Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies sekä Kilpailu- ja Kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi).

22 Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki

Mikäli tästä Luottosopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat Luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei Luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Luotonsaajalla on mahdollisuus myös saattaa asia käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttajariitalautakunta: Hämeentie 3 B, PL 306 Puh: 029 566 5200 Fax: 029 566 5249 www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Luotonsaajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Voimassa 2019 alkaen